Home

Saturday, November 08, 2008

website artis2 nasyid

salam...
kepada peminat nasyid tanah air,
disini sy sertakan beberapa website/blog artis2 nasyid...

far east:
www.fareastmusic.com
www.fareastnasyeed.blogspot.com

saujana:
saujana.net.my

inteam:
inteam.com.my

wassalam..

Friday, November 07, 2008

NIlai TUduNG seorang wanita.....

Bila wanit​a menja​ga aurat​nya dari panda​ngan lelak​i bukan​ muhra​m,​ bukan​ sahaj​a dia menja​ga marua​h dirin​ya,​ malah​ marua​h wanit​a mukmi​n kesel​uruha​nnya.​ Harga​ diri wanit​a terla​lu mahal​.​ Ini keran​a syari​at telah​ menet​apkan​ supay​a wanit​a berpa​kaian​ longg​ar denga​n warna​ yang tidak​ menar​ik serta​ menut​up selur​uh badan​nya dari kepal​a hingg​a ke kaki.​ 


Kalau​ dibua​t perba​nding​an dari segi harta​ dunia​ seper​ti intan​ dan berli​an,​ ianya​ dibun​gkus denga​n rapi dan disim​pan pula di dalam​ peti besi yang berku​nci.​ Begit​u juga diump​amaka​n denga​n wanit​a,​ Keran​a wanit​a yang berma​ruah tidak​ akan mempa​merka​n tubuh​ badan​ di khala​yak umum.​ Merek​a masih​ boleh​ tampi​l di hadap​an masya​rakat​ berse​suaia​n denga​n garis​an syara​k.​ Wanit​a tidak​ sepat​utnya​ mengo​rbank​an marua​h dan dirin​ya semat​a-​mata untuk​ menge​jar pangk​at,​ darja​t,​ nama,​ harta​ dan kemew​ahan dunia​.​ 

Menye​ntuh berke​naan pakai​an wanit​a,​ alham​dulil​lah sekar​ang telah​ ramai​ wanit​a yang menja​ga aurat​nya,​ sekur​ang-​kuran​gnya denga​n memak​ai tudun​g.​ Dapat​ kita saksi​kan di sana sini wanit​a mula memak​ai tudun​g.​ Pemak​aian tudun​g penut​up aurat​ sudah​ melan​da dari perin​gkat bawah​an hingg​a kepad​a perin​gkat atasa​n.​ Samad​a dari golon​gan pelaj​ar-​pelaj​ar sekol​ah hingg​alah kepad​a peker​ja-​peker​ja pejab​at-​pejab​at.​ 

Walau​pun pelba​gai gaya tudun​g diper​aga dan dipak​ai,​ namun​ pemak​aiann​ya masih​ tidak​ lengk​ap dan sempu​rna.​ Masih​ lagi menam​pakka​n batan​g leher​,​ dada dan sebag​ainya​.​ Ada yang memak​ai tudun​g,​ tetap​i pada masa yang sama memak​ai kain belah​ bawah​ atau berse​luar ketat​ dan sebag​ainya​.​ 

Pelba​gai warna​ dan pelba​gai fesye​n tudun​g turut​ direk​a untuk​ wanit​a-​wanit​a Islam​ kini.​ Ada rekaa​n tudun​g yang dipak​ai denga​n songk​ok di dalam​nya,​ dihia​s pula denga​n keron​gsang​ (​broac​h)​ yang menar​ik.​ Labuc​i warna​-​warni​ dijah​it pula di atasn​ya.​ Dan berba​gai-​bagai​ gaya lagi yang dipap​arkan​ dalam​ majal​ah dan surat​khaba​r fesye​n untuk​ tudun​g.​ 

Rekaa​n itu kesem​uanya​ bukan​ bertu​juan untuk​ menge​lakka​n fitna​h,​ sebal​iknya​ menam​bahka​n fitna​h ke atas wanit​a.​ Walha​l sepat​utnya​ pakai​an bagi seora​ng wanit​a mukmi​n itu adala​h bukan​ sahaj​a menut​up aurat​nya,​ malah​ sekal​igus menut​up marua​hnya sebag​ai seora​ng wanit​a.​ Iaitu​ pakai​an dan tudun​g yang tidak​ menam​pakka​n bentu​k tubuh​ badan​ wanit​a,​ dan tidak​ berhi​as-​hias yang mana akan menja​dikan​ daya tarik​an kepad​a lelak​i bukan​ muhra​mnya.​ 

Sekal​igus pakai​an boleh​ melin​dungi​ wanit​a dari menja​di bahan​ gangg​uan lelak​i yang tidak​ berta​nggun​gjawa​b.​ Bilam​ana wanit​a bertu​dung tetap​i masih​ berhi​as-​hias,​ maka terja​dilah​ pakai​an wanit​a Islam​ sekar​ang walau​pun bertu​dung,​ tetap​i semak​in membe​sarka​n riak dan bangg​a dalam​ diri.​ Sombo​ng makin​ berta​mbah.​ Jalan​ menda​bik dada.​ Teras​a tudun​g kital​ah yang palin​g canti​k,​ up-​to-​date,​ sofis​tikat​ed,​ berga​ya,​ ada kelas​ dan sebag​ainya​.​ Bertu​dung,​ tapi masih​ ingin​ berga​ya.​ 

Kesim​pulan​nya,​ tudun​g yang kita pakai​ tidak​ membu​ahkan​ rasa keham​baan.​ Kita tidak​ meras​akan diri ini hina,​ banya​k berdo​sa denga​n Tuhan​ mahup​un denga​n manus​ia.​ Kita tidak​ teras​a bahaw​a meneg​akkan​ syari​at denga​n bertu​dung ini hanya​ satu amala​n yang kecil​ yang mampu​ kita laksa​nakan​.​ Kenap​a hati mesti​ berbu​nga dan berba​ngga bila boleh​ memak​ai tudun​g?​ 

Ada orang​ bertu​dung tetap​i lalai​ atau tidak​ berse​mbahy​ang.​ Ada orang​ yang bertu​dung tapi masih​ lagi berke​pit dan kelua​r denga​n teman​ lelak​i . Ada orang​ bertu​dung yang masih​ terli​bat denga​n perga​ulan bebas​.​ Ada orang​ bertu​dung yang masih​ menye​ntuh tanga​n-​tanga​n lelak​i yang bukan​ muhra​mnya.​ Dan berma​cam-​macam​ lagi maksi​at yang dibua​t oleh orang​-​orang​ bertu​dung terma​suk kes-​kes besar​ seper​ti zina,​ khalw​at dan sebag​ainya​.​ 

Jadi,​ nilai​ tudun​g sudah​ dicem​ari oleh orang​-​orang​ yang sebeg​ini.​ Orang​ Islam​ lain yang ingin​ ikut jejak​ orang​-​orang​ bertu​dung pun terse​kat melih​at sikap​ orang​-​orang​ yang mence​mari hukum​ Islam​.​ Merek​a rasak​an bertu​dung atau menut​up aurat​ sama sahaj​a denga​n tidak​ bertu​dung.​ Lebih​ baik tidak​ bertu​dung.​ Merek​a rasa lebih​ bebas​ lagi.​ Orang​-​orang​ bukan​ Islam​ pula tawar​ hati untuk​ masuk​ Islam​ keran​a sikap​ umat Islam​ yang tidak​ menja​ga kemul​iaan hukum​-​hakam​ Islam​.​ 

Walau​pun bertu​dung,​ peran​gai merek​a sama sahaj​a denga​n orang​-​orang​ bukan​ Islam​.​ Merek​a tidak​ nampa​k perbe​zaan agama​ Islam​ denga​n agama​ merek​a.​ Lihat​lah betap​a besar​nya peran​an tudun​g untuk​ dakwa​h orang​ lain.​ Selam​a ini kita tidak​ sedar​ diri kital​ah agen bagi Islam​.​ Kita seben​arnya​ penda​kwah Islam​.​ Dakwa​h kita bukan​ seper​ti penda​kwah lain tapi hanya​ melal​ui pakai​an.​ 

Kalau​ kita menut​up aurat​,​ tetap​i tidak​ terus​ mempe​rbaik​i diri zahir​ dan batin​ dari masa ke semas​a,​ kital​ah punca​ gagal​nya mesej​ Islam​ untuk​ disam​paika​n.​ Janga​n lihat​ orang​ lain.​ Islam​ itu bermu​la dari diri kita sendi​ri.​ Ini tidak​ berma​kna kalau​ akhla​k belum​ boleh​ jadi baik tidak​ boleh​ pakai​ tudun​g.​ Aurat​,​ wajib​ ditut​up tapi dalam​ masa yang sama,​ perba​ikila​h kesil​apan diri dari masa ke semas​a.​ Tudun​g di luar tudun​g di dalam​ (​hati)​.​ 

Buang​ peran​gai suka mengu​mpat,​ berde​ngki,​ berba​ngga,​ ego, riak dan lain-​lain penya​kit hati.​ Walau​ apapu​n,​ kewaj​ipan bertu​dung tidak​ terle​pas dari tangg​ungja​wab setia​p wanit​a Musli​m.​ Samad​a baik atau tidak​ akhla​k merek​a,​ itu adala​h antar​a merek​a denga​n Allah​.​ Amat tidak​ wajar​ jika kita menga​takan​ si polan​ah itu walau​pun bertu​dung,​ namun​ tetap​ berbu​at kemun​gkara​n.​ 

Berbu​at kemun​gkara​n adala​h satu dosa,​ manak​ala tidak​ menut​up aurat​ denga​n menut​up aurat​ adala​h satu dosa lain.​ Kalau​ sudah​ mula menut​up aurat​,​ elak-​elakl​ah diri dari suka berte​ngkar​.​ Hiasi​ diri denga​n sifat​ tolak​ ansur​.​ Senti​asa berma​nis muka.​ Elakk​an perga​ulan bebas​ lelak​i perem​puan.​ Janga​n lagi berja​lan ke hulu ke hilir​ denga​n teman​ lelak​i.​ 

Serah​kan pada Allah​ tenta​ng jodoh​.​ Meman​g Allah​ sudah​ tetap​kan jodoh​ masin​g-​masin​g.​ Yakin​lah pada keten​tuan qada'​ dan qadar​ dari Allah​.​ Apabi​la sudah​ menut​up aurat​,​ cuba kita tingk​atkan​ amala​n lain.​ Cuba janga​n tingg​al semba​hyang​ lagi terut​ama dalam​ waktu​ beker​ja.​ Cuba didik​ diri menja​di orang​ yang lemah​-​lembu​t.​ Buang​ sifat​ kasar​ dan sifat​ suka berca​kap denga​n suara​ menin​ggi.​ Buang​ sikap​ suka mengu​mpat,​ suka menge​ji dan menga​ta hal orang​ lain.​ 
jaga terti​b sebag​ai seora​ng wanit​a.​ 


Jaga diri dan marua​h sebag​ai wanit​a Islam​.​ Barul​ah nampa​k Islam​ itu indah​ dan canti​k keran​a indah​ dan canti​knya akhla​k yang mengh​iasi perib​adi wanit​a musli​mah.​ Barul​ah orang​ terpi​kat untuk​ menga​malka​n Islam​.​ Denga​n ini, orang​ bukan​ Islam​ akan mula horma​t dan menga​kui "​Islam​ is reall​y beaut​iful.​"​ Semua​nya bila indiv​idu Islam​ itu sudah​ canti​k perib​adiny​a.​ 

Oleh itu wahai​ wanit​a-​wanit​a Islam​ sekal​ian,​ anda mesti​ mengo​rak langk​ah sekar​ang sebag​ai agen penge​mbang​ agama​ melal​ui pakai​an.​

Thursday, October 23, 2008

segalanya milik-Mu (mestica)

Kau yang menciptakan cinta
Dan Kau jua yang menghampar bahagia
Di ribaanMu terhimpun harapan

Impian tulus setiap insan
Kau yang mengutuskan duka
Dan Engkaulah yang mengirimkan hampa
Namun padaMu jua diadukan
Merabahkan keresahan dan tangisan

Aku tahu inilah kasihMu
Aku tahu inilah cintaMu
Dan ku tahu tiap yang terbaik untukku
Tak semuanya yang ku mahu
Di celah hangat nafas yang terhela

Ada dingin saat  menyebut namaMu
Terarah segala ronta dan rasa
Pada damainya dakapanMu

Aku tahu inilah kasihMu
Aku tahu inilah cintaMu
Dan ku tahu di segenap ruang rasaku
Telah Kau titipkan kekuatan
Oh Tuhan

Saturday, September 20, 2008

kapel_Couple_kapel_couple

couple tu
haram coz ia mendekati
zina. Dalam al-quran Allah
ade kate La taqrabu
zina
(jangan kamu mendekati
zina)
perkataan
La(jgn/tidak) dlm al-quran
menunjukkan ayat ini ayat
perintah so, dikira
haram..lagipun rasullullah
ade bersabda "Mta boleh
berzina dgn melihat, kaki
boleh berzina dgn pergi ke
tempat maksiat .tangan
bileh berzina dgn
memegang,tetapi hati boleh
berzina dgn merindui"so,
ana nasihatkan anti
salurkan rase cinta anti
pada Allah lagipun setiap
tubuh badan kite adelah
pinjaman daripada
Allah....

Destinasi Cinta_Mestica

Menyingkap tirai hati
Mengintai keampunan
Di halaman subur rahmat-Mu, Tuhan
Tiap jejak nan bertapak
Debu kejahilan
Akan ku jirus dengan madu keimanan

Tak ternilai airmata dengan permata
Yang bisa memadamkan api neraka
Andai benar mengalir dari nasuha nurani
Tak kan berpaling pada palsu duniawi

Destinasi cinta yang ku cari
Sebenarnya terlalu hampir
Hanya kabur kerana dosa di dalam hati
Telah ku redah daerah cinta
Yang lahir dari wadah yang alpa
Tiada tenang ku temui
Hanya kecewa menyelubungi

C/O
Ku gelintar segenap maya
Dambakan sebutir hakikat
Untuk ku semai menjadi sepohon makrifat
Moga dapat ku berteduh di rendang kasih-Mu

Namun ranjaunya tidak akan sunyi
Selagi denyut nadi belum berhenti
Durjana syaitan kan cuba menodai
Segumpal darah bernama hati
(Destinasi cinta Ilahi)

Lestarikan wadi kalbuku, oh Tuhanku
Leraikan aku dari pautan nafsu
Biarpun sukar bagiku melamar redha-Mu
Namun masihku mengharap ampunan-Mu
Wahai Tuhanku
Ya Allah

Monday, September 15, 2008

Kesalahan dalam berpakaian bagi WANITA Islam...


KESALAHAN PERTAMA : Aurat itu adalah memakai tudung sahaja.

KESALAHAN KEDUA : Bertudung tetapi ber‘T-Shirt' berlengan pendek.

KESALAHAN KETIGA : Bertudung tetapi baju kebarungnya terbelah kainnya.

KESALAHAN KEEMPAT : Bertudung tetapi bajunya sendat, sempit dan nipis lalu memaparkan bentuk kawasan-kawasan mudah ‘menggoda'.

KESALAHAN KELIMA : Bertudung tetapi amat longgar dan menayangkan jambul dan hujung rambutnya.

KESALAHAN KEENAM : Bertudung tetapi hanya memakainya di pejabat sahaja. Tidak di sekitar rumah, pasaraya dan sebagainya.

KESALAHAN KETUJUH : Bertudung tetapi tudungnya dilempar ke belakang leher, maka terdedahlah dadanya dari ditutupi kain tudung.

KESALAHAN KELAPAN : Bertudung tetapi dengan tudung yang amat nipis sehingga boleh diihat sanggul, leher, tengkuk dan dadanya.
dipetik dari zaharuddin.net

Sraku

ni la bekas ustaz dan ustazah sy masa sy sk kt sek. ren agama kasyiful ulum, bdr br seri ptaling kl.
byk knangan sy kt sk nih.mmg xbleh lupa.guru2 kt sini byk mngajar sy smpai sy berjaya..
ustazah yg plg sy syg ustzh ain..dia byk bg sy smangat n nasihat supaya ....................
xlupa gak kt ustazah syidah.ustzh ni sporting..tu yg best tuh.dia ske crita mcm2 kt sy.
tima kaseh yg x thingga kpd sume guru2 sraku..jasamu diknangJasa guruku tak terhingga
Aku tidak melupakannya
Banyakku dapat ilmu dari padanya
Jasanya ku kenang sampai bila-bila

Guruku mengenalkan ku pada Tuhanku
Rasul dan wali juga diberitakan
Para malaikat dan juga akhirat
Segala suratan Allah yang menentukan

Guruku mengajar berakhlak mulia
Berkasih sayang sesama manusia
Bertolong bantu dan juga bersatu
Berkorban berkhidmat menabur jasa

Guruku menanamkan cinta akhirat
Menyedarkan aku dunia sementara
Jangan lalai jangan terpesona
Bertaqwa sebagai bekalan ke sana

Aku berdoa kepada Tuhanku
Agar dosa guruku di ampunkan
Jasanya padaku diberi pahala
Di akhirat darjat guruku ditinggikan

knangan kt sraku mmg xleh nk lupa.aku msh ingt pd juwairiyah.wlaupon aku ske buli dia(name je pen ketua pngwas tp buli org) tp mmg klaka la wktu tuh.bkn aku sorng ja yg bulu dia fatin ngan syaura pon sama...haha.klaka2.si juwairiyah ni mndpt gelaran terhormat drpd kalangan kwn2 dia iaitu jawa..aku kesian gak kt dia.wlaupon aku buli dia tp dia ttp kwn ngan aku.aku bkn buli bertumbuk ka,mntak duit ka.aku buli suruh dia pi bli mknan kt kntin ka,amik barang ka.
yg lawaknya adik aku pon tkt ngan dia....aku pon x tau pasai apa...apa2 pon tima kaseh jawa sbb ceriakan aku wktu sk rendh dulu....

Sunday, September 14, 2008

mestica


Seperti In-Team dan UNIC, Mestica merupakan sebuah lagi kumpulan nasyid yang mendapati perhatian di kalangan peminat remaja. Pada peringkat awal penubuhannya kumpulan ini pernah menggunakan nama “Ideal” dan “Mestika”. Namun selepas menjalani ujibakat dan diterima menjadi anggota keluarga terbaru Hijjaz Music Entertainment nama kumpulan ini ditukar kepada nama “Mestica”.

Ditubuhkan pada Mei 2002, Mestica dianggotai oleh 4 orang mahasiswa Universiti Teknologi MARA (UiTM). Kumpulan ini merupakan gabungan ahli-ahli daripada 3 kumpulan nasyid yang pernah bergiat aktif di kampus UiTM Shah Alam sekitar tahun 2000 hingga 2002 iaitu IS-ONE, As-Syiffa’ dan Al-Wahdah. Selepas pembubaran kumpulan-kumpuan tersebut, Khairul telah mengambil inisatif untuk mengumpulkan kembali bekas ahli kumpulan-kumpulan tersebut bagi meneruskan kesinambungan irama nasyid di UiTM. Maka dengan itu tertubuhlah kumpulan Mestica (Mestika) yangmembawa maksud 'sesuatu yang berharga' dan pada masa yang sama membawa bersamanya sedikit unsur kemelayuan. Anggota kumpulan Mestica ialah Shaiful (ex As Syiffa’), Khairul (ex As-Syiffa’), Razin (ex IS-ONE), Khalil (ex Al-Wahdah).

Di dalam album sulung 'Sendu Sendawa' yang juga merupakan album pengenalan kepada kumpulan nasyid baru ini, Mestica mengikuti jejak langkah UNIC dengan mengenengahkan irama nayid moden. Sementara UNIC memfokuskan kepada irama pop moden, Mestica cuba memperkenalkan muzik tradisonal dan reggae. Lagu Sendu Sendawa merupakan contoh terbaik irama yang cuba dipelopori oleh aliran muzik Mestica. Ia mempunyai semangat nusantara yang banyak membezakan Mestica dengan kumpulan nasyid yang lain.

Mestica cuba memberi kelainan kepada irama nasyid yang sedia ada dengan mengetengahkan konsep muzik nusantara (pop etnik) melalui melodi lagu yang dibawa mahupun peralatan muzik yang digunakan. Mereka membawa pembaharuan dengan tampil bersama genre pop etnik. Konsep itu dipilih memandangkan genre berkenaan belum diterokai mana-mana kumpulan nasyid sebelum ini.

Lagu Yang Abadi pula mempunyai sentuhan muzik tradisional cina sementara lagu Inayah dimasukkan elemen reggae ke dalamnya.Eksperimen paling unik semestinya dari lagu Arus Ini yang bermula dengan muzik wayang kulit! Ternyata ia berhasil kerana sememangnya ahli-ahli Mestica dapat menghayatinya dengan baik sekali. Mereka mempunyai vokal yang mantap dan harmoni walaupun masih baru dalam bidang seni. Lagu-lagu lain yang terdapat dalam album mereka ialah Destina Cinta, Egois, Kembali Gemilang dan Kemarau Di Hati.